aberia icon app

FOR OPPDRAGSGIVER

Om oss

Vi er en norskeid privataktør som tilbyr helhetlig omsorgs-, opplærings- og behandlingstilbud.

Våre tjenester tilbys gjennom ulike selskaper i ulike regioner.

Våre tjenester utføres på bakgrunn av godt lederskap, riktig kompetanse og gode kvalitetssystemer.  Selskapet har avtaler med det offentlige og yter tjenester som omfattes av Lov om barnevern og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse og omsorgstjenesteloven).

Under presenteres hovedtrekkene i vårt tilbud, selskaper og regioner kan varriere noe iht. tilbudet, så for mer informasjon ta direkte kontakt via informasjon i fane "Kontakt oss"

Målgruppe

Vi tilbyr tjenester til jenter og gutter mellom 12 og 18 (23) år. Institusjonens avdelinger tar imot ungdommer med omsorgs- og/eller atferdsvedtak avhengig av avdelingens godkjenning og kapasitet, akuttplasseringer og enslige mindreårige asylsøkere. Tilbud om Familiehjem og Fosterhjem kan vi sammen med bestiller skreddersy løsninger for å gi barnet / ungdommen best mulig tilbud. Hyblene er en del av vårt etterverns tilbud og tiltaksskjede for å tilrettelegge for i best mulig grad være klar for utskrivelse.

Vi ivaretar ansvaret for barn og ungdom som trenger beskyttelse og omsorg.

Vi tilbyr

Vi tilbyr et omsorg og behandlingstilbud forankret i en helthetlig forståelse og ivaretakelse av hele mennesket. Vi tilrettelegger og differensierer et omsorgs- og behandlingstilbud til hver ungdom ut i fra den enkeltes behov og plasseringsvedtak. Selskapet arbeider etter metoder og tilnærmingsmodeller tatt fra systemteori, utviklings- og tilknytningsteori, mentalisering og sosial læringsteori som igjen munner ut i praktisk miljøterapi. Vi tilrettelegger et omsorgs og behandlingstilbud som ivaretar menneskets behov for trygghet i psykiske, fysiske og sosiale rammer, slik at den enkelte gis mulighet til endring og utvikling ut i fra sine forutsetninger og behov.

Heldøgnstilbud i institusjon:

Vi har avdelinger innen atferd,omsorg og akutt, samt omsorgssenter for EMA. Utgangspunktet er ungdommer som av ulike årsaker ikke lenger kan bo hjemme, som har det vanskelig med seg og sine omgivelser, og som i kortere eller lengre tid er i behov av et institusjonsopphold for å få til en endring i sin livssituasjon.

 • Omsorgs plasseringer
  Unge plassert etter §§ 4-4, 4. ledd eller 4-12 (forhold i hjemmet) med omfattende tilleggsproblematikk

 • Atferds plasseringer
  Unge med alvorlige atferdsvansker – lav risiko for videre negativ utvikling plassert etter §§ 4-24 eller 4-26
  Unge med alvorlige atferdsvansker- høy risiko for videre problemutvikling plassert etter §§ 4-24 eller 4-26


 • Akutt plasseringer
  Barn/ungdom med behov for akuttplassering. Vi er godkjent for § 4-6, 1 / § 4-6, 2 ledd og  § 4-25.

 

 • Enslige mindreårige asylsøkere

          Vi har omsorgsentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

 

Familiehjem og fosterhjem:

Som en del av behandlingstilbudet og tiltakskjeden tilbyr selskapet familiehjem, fosterhjem og avlastningshjem til barn og ungdom. Vi tar både direkte inntak og interne overføringer fra institusjoner. For at vi skal kunne skreddersy behovet rundt hvert barn har vi miljøterapeuter, veiledere og avlastningshjem som en del av tjenesten.

Vår presentasjonsbrosjyre: 

Informasjonsbrosjyre

Hybeloppfølging:

Vi skreddersyr i tillegg ettervern til ungdom over 18 år som flytter ut av institusjonen. Dette er primært ungdom som har bodd på institusjonen og er moden for å flytte ut på egenhånd. Ansvarsgruppen planlegger utflytting, oppfølging og ettervernet tilpasset den enkelte ungdom. Selskapet har egne treningsleiligheter knyttet opp mot avdelingene for de ungdommene som det ønskes en prøveperiode med botrening og tettere oppfølging.

Kvalitet og utvikling

Bedriften har en stillingsplan som sikrer faglig god drift, og de ansatte skal ha kompetanse og faglig kunnskap i forhold til bedriftens målgruppe og målsetting (jfr. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll).

Alle barn er unike og forskjellige, og vil ha ulike behov iht. alder, lovverk og plasseringsgrunnlag. For å ivareta dette på best mulig måte har vi utviklet vårt eget metodehus og målsetningshus, dette følges opp med en Fagkasse på hver avdeling med gjeldene fagbøker, lovverk og artikler som de ansatte skal være godt kjent med.

Våre viktigste ressurs er medarbeiderne. Vi mener at medarbeidere som blir sett, anerkjent, har det godt i jobben og føler de gjør en viktig innsats for samfunnet, har best forutsetninger for å tilby optimal omsorg og hjelp til våre brukere/klienter.

I tillegg har vi fokus på å utvikle medarbeidernes kompetanse og iboende ressurser fullt ut ved hjelp av systematisk opplæring og tilbakemelding.

For å sikre høy kvalitet på internkontrollen er vi Equass sertifisert, benytter TQM og måler ansattes trivsel og tilbakemeldinger via Netigate.