Barnevern

Vi som jobber i Aberia vil ditt aller beste. Vi er voksne, ansvarlige mennesker som har god utdanning og lang erfaring med barn og ungdom som bor på institusjon, familiehjem og hybler. Vi skal ivareta deg og dine rettigheter så lenge du bor hos oss. Vi vil at du skal lære, trives og oppleve trygghet.

Kontakt oss om barnevern
Barnevern i Aberia

Institusjon

Vi er voksne, ansvarlige mennesker som har god utdanning og lang erfaring med barn og ungdom som bor på institusjon, familiehjem og hybler. Vi som jobber på avdelingene vil ditt aller beste.

Les mer om institusjon

Familiehjem

Som familiehjem har du verdens viktigste jobb! Men denne jobben gjør du ikke alene.

Bli familiehjem Bli beredskapshjem
Hjemmebaserte tjenester Veiledning
Lokasjoner og kontaktpersoner

Birgit Skarstein om familiehjem

Omsorg- og behandlingstilbud

Vi tilbyr et omsorg- og behandlingstilbud forankret i en helthetlig forståelse og ivaretakelse av hele mennesket. Vi tilrettelegger og differensierer et omsorgs- og behandlingstilbud til hver ungdom ut i fra den enkeltes behov og plasseringsvedtak. Selskapet arbeider etter metoder og tilnærmingsmodeller tatt fra systemteori,utviklings- og tilknytningsteori, mentalisering og sosial læringsteori som igjen munner ut i praktisk miljøterapi.

Vi tilrettelegger et omsorgs og behandlingstilbud som ivaretar menneskets behov for trygghet i psykiske,fysiske og sosiale rammer, slik at den enkelte gis mulighet til endring og utvikling ut i fra sine forutsetninger og behov.

Kvalitet og utvikling

Aberia har en stillingsplan som sikrer faglig god drift, og de ansatte skal ha kompetanse og faglig kunnskap i forhold til bedriftens målgruppe og målsetting (jfr. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll).

Alle barn er unike og forskjellige, og vil ha ulike behov iht. alder, lovverk og plasseringsgrunnlag. For å ivareta dette på best mulig måte har vi utviklet vårt eget metodehus og målsetningshus, dette følges opp med en fagkasse på hver avdeling med gjeldene fagbøker, lovverk og artikler som de ansatte skal være godt kjent med.

Institusjon

Vi er voksne, ansvarlige mennesker som har god utdanning og lang erfaring med barn og ungdom som bor på institusjon, familiehjem og hybler. Vi som jobber på avdelingene vil ditt aller beste. I Aberia jobber vi i noe som heter medleverturnus. Det betyr at de bor og sover sammen med deg i 3 og 4 dager sammenhengende, før et nytt team kommer og gjør det samme. Som oftest er det 3 team du vil bli kjent med. Vi skal ivareta deg og dine rettigheter så lenge du bor hos oss.

Vi har fokus på hyggelige og trivelige omgivelser. Vi ønsker at våre barn og ungdom skal få skreddersydde fritidstilbud som gir en positiv opplevelse. I den forbindelse har vi et bredt utvalg innen hest, musikk, motor cross m.m. (Tilbudet kan variere noe fra plass til plass)

Vi vil at du skal lære, trives og oppleve trygghet.

Brukermedvirkning

Vi vil at du som bor hos oss, skal få nødvendig informasjon om hva som skjer med deg og hvordan vi jobber med din sak. Vi mener at vi får til et bedre samarbeid med alle hvis vi er åpne og ærlige mot hverandre. Du kan bestemme selv om du vil delta på møter med kommunen, staten og andre samarbeidspartnere som kan påvirke din framtid og livssituasjon.

Du kan bestemme selv i personlige spørsmål, og du har rett til å få hjelp med å ta vare på penger og egne eiendeler. Bor du i institusjon vil vi at du skal delta på husmøter sammen med de voksne og andre ungdommer slik at vi i fellesskap kan planlegge innkjøp av mat og utstyr som vi trenger på institusjonen, og for at du skal kunne planlegge ukedagene dine, eller spennende aktiviteter og besøk i helgene. Brukermedvirkning handler om å bidra selv til et trygt og godt opphold på institusjonen mens du bor her.

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan komme til oss?

Det å skulle flytte på institusjon kan føles skummelt. Hvis du skal flytte til oss lurer du sikkert på hvordan det er det å bo her? Da kan vi fortelle deg at avdelingene våre er helt vanlige bolighus. Vi gjør klart et rom til deg som du kan sette ditt eget preg på når du flytter inn. Det er viktig for oss at du føler deg hjemme og trives i både huset og på rommet ditt. De fleste avdelingene er lagt opp sånn at flere ungdom bor sammen. Alle ungdommen har egne mål for oppholdet hos oss,men vi spiser middag sammen hver dag og gjør ofte noen felles aktiviteter, som kino eller bowling i helgene. Er du heldig møter du kanskje en ny venn for livet.

Hvordan er hverdagen?

Vi har noen enkle husregler på avdelingen som er forutsigbare og trygge for alle. I husreglene er det beskrevet felles måltider, ukepenger, leggetid mm. Om du skal bo på institusjoner, familiehjem/fosterhjem eller hybler har vi fokus på at vi har hyggelige og trivelige omgivelser. Vi ønsker at våre barn og ungdom skal få skreddersydde fritidstilbud som gir en positiv opplevelse. Eksempler på dette kan være fotball, hest, musikk, motorcross mm. (Mulighetene kan variere noe fra plass til plass.) Det forventes at dere skal ha et skoletilbud eller annet dagtilbud.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi mener at dette er viktig for mestring og utvikling, så vi hjelper deg med det som oppleves som vanskelig for deg. Er det skoleveien som er skummel så følger vi deg, og er det lekser som er vanskelig så hjelper vi deg med skolearbeidet. Vil du jobbe, men er uten arbeidserfaring så hjelper vi deg med å skrive søknad og finne jobber du kan søke. Veien blir til mens du går, men vi skal gå sammen med deg.

Heldøgnstilbud i institusjon

Vi har avdelinger innen atferd, omsorg og akutt, samt omsorgssenter for EMA. Utgangspunktet er ungdommer som av ulike årsaker ikke lenger kan bo hjemme, som har det vanskelig med seg og sine omgivelser, og som i kortere eller lengre tid er i behov av et institusjonsopphold for å få til en endring i sin livssituasjon.

Kontakt oss

Bli familiehjem

Som familiehjem har du verdens viktigste jobb! Men denne jobben gjør du ikke alene – i Aberia er våre familiehjem vår viktigste ressurs. Vi tilbyr beredskap 24 timer i døgnet gjennom hele året. I tillegg får alle våre hjem en egen fagkonsulent. Det gir en trygghet i oppdraget som familiehjem.

Aberia er en landsdekkende tilbyder av familiehjem og beredskapshjem. Vi har avdelinger i Moss, Sandefjord, Hamar, Kristiansand, Trondheim og Kirkenes.

Aberia «Drømmesko»

Hjemme hos en Aberia-familie

Slik er prosessen

Hvordan bli familiehjem i Aberia?

Dersom vi sammen finner ut at dere går videre i prosessen med å bli et familiehjem, vil vi be dere om å fylle ut et egenregistreringsskjema der du/dere skriver litt om familiesituasjon, boforhold, arbeidssituasjon og helse. Vi kan deretter ta et uforpliktende hjemmebesøk hvor vi sammen finner ut av veien videre.

Opplæring

Vi tilbyr et eget opplæringsprogram som alle Aberia familier må gjennomføre. Kurset består av forelesninger, gruppearbeid, filmillustrasjoner, historier fra virkeligheten og møter med familiehjem og fosterbarn.

Grunnkurset avholdes minimum 4 ganger i året.

 

Klarstillingsprosess

Klarstillingsprosessen består av at familien får 3-5 hjemmebesøk. Målet med besøkene er å bli kjent med familien slik at vi kan gi hvert fosterbarn den rette familien. Vi innhenter også uttømmende politiattest og legeerklæring før familien klarstilles til bruk som familiehjem i Aberia.

Krav til å bli familiehjem
 • God vandel og legge frem uttømmende og utvidet politiattest
 • Interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
 • Alminnelig god helse
 • Gode samarbeidsevner
 • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse
 • Stabil livssituasjon
Tjenester for fosterforeldre
 • 24 timers beredskap, 365 dager i året
 • Hver familie får en fast fagkonsulent som gir veiledning og faglig bistand
 • Gruppeveiledning
 • Aberia ung arrangerer 2 fagsamlinger i året for sine familier
 • Pensjonsordning
 • Reiseforsikring
 • Yrkesskadeforsikring
 • Gratis medlemskap i Norsk Fosterhjemsforening
Kontakt oss Lokasjoner og kontaktpersoner

Bli beredskapshjem

Et beredskapshjem er et privat hjem som tar imot barn og ungdom på kort varsel. Familien kan enten være stor eller liten, men det vil alltid være én i familien som har hovedansvarsvaret for fosterbarnet, og som er engasjert på heltid.

Aberia er en landsdekkende tilbyder av familiehjem og berededskapshjem. Vi har avdelinger i Moss, Sandefjord, Hamar, Kristiansand, Trondheim og Kirkenes.

Hva er et beredskapshjem?

Barn må flytte inn i beredskapshjem av ulike grunner. Ofte er det en akuttsituasjon, og barnet har behov for et stabilt og forutsigbart hjem frem til barnvernet finner en mer varig løsning. Som beredskapshjem har familien kompetanse og ressurser til å møte dette behovet og sørge for at barnet får mulighet til å oppleve trygghet.

Krav til å bli beredskapshjem
 • God vandel og legge frem uttømmende og utvidet politiattest
 • Interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
 • Alminnelig god helse
 • Gode samarbeidsevner
 • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse
 • Stabil livssituasjon
Hva innebærer jobben?

Å være beredskapshjem kan være utfordrende i perioder, men det er også en meningsfull jobb, som gir deg muligheten til å bidra positivt inn i livet til et barn eller en ungdom i en akutt livskrise.

Som beredskapshjem i Aberia vil du og familien din få god opplæring i hva det innebærer å være beredskapshjem og hvordan man jobber med barn som befinner seg i en akutt livskrise. Du vil også få opplæring og tett oppfølging fra våre konsulenter.

Kontakt oss Lokasjoner og kontaktpersoner

Hjemmebaserte tjenester

Aberia tilbyr en rekke hjemmebaserte tjenester for barn og unge i alle våre regioner. Ungdommen får tildelt en av våre godt kvalifiserte miljøterapeuter som setter i gang en prosess med kartlegging, målsetning og handlingsplan i samarbeid med ungdommen og evt. foreldre

Veiledning

Aberia tilbyr en rekke hjelpetiltak for familier, barn og unge i alle våre regioner. Våre konsulenter og miljøterapeuter bistår med individuelt tilpasset støtte og veiledning til ungdom på deres forskjellige livsarenaer som hjem, skole, arbeid, familie og fritid. Ungdommen får tildelt en av våre godt kvalifiserte miljøterapeuter som setter i gang en prosess med kartlegging, målsetning og handlingsplan i samarbeid med ungdommen og evt. foreldre. Med utgangspunkt i systematisk tenkning jobber vi med familieveiledning, nettverksarbeid, konfliktløsning og styrking av familierelasjoner.

Tilsyn under samvær

Tilsynet foregår i egnede lokaler som er utstyrt med leker og spill for ulike aldersgrupper. Barna og foreldrene vil ha faste tilsynsførere som møter dem hver gang de skal ha samvær. Vi legger vekt på å være tydelige på vår rolle og å gi barn og foreldre en opplevelse av trygghet.

Tilsynet utføres av en fagperson i henhold til bestilling fra oppdragsgiver. En detaljert bestilling er med på å sikre at tilsynsfører skriver gode rapporter. Rapporteringsfrekvens avtales i samråd med oppdragsgiver.

Tilsynsfører kan etter mandat ha enten en observerende eller en veiledende rolle. Veiledning av foreldre kan også tilbys i for/etterkant av samvær. Tilsyn under samvær tilbys både på dag og kveldstid, også i helger.

Tilsynsfører fosterhjem

Tilsyn utføres av egnede tilsynsførere, som har erfaring fra arbeid med barn og unge. Dette fordi tilsynsfører skal kunne opparbeide et tillitsforhold til barnet samtidig som oppdraget om å føre kontroll blir utført. Tilsynsfører skal gi en begrunnet vurdering hvorvidt barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet.

Tilsynsbesøk planlegges på forhånd og legges til rette ut fra barnets alder og modenhet. Vanligvis gjennomføres det fire tilsyn i året. Tilsynsfører informerer barnet om sin funksjon og oppgaver, og at det blir skrevet rapport. Rapport blir skrevet etter hvert besøk og sendt til barneverntjenesten.

Kontakt oss

Veiledning for kommunale fosterhjem

Oppfølging av barnets situasjon i hjemmet innebærer å hjelpe og støtte både fosterforeldrene og fosterbarnet. Det er barneverntjenesten i kommunen som har ansvaret for at fosterhjemmet får nødvendig råd og veiledning i forbindelse med plasseringen av det enkelte barn – så lenge plasseringen varer.

Aberia tilbyr veiledning av fosterhjem individuelt eller i grupper. Vi har erfaring med å etablere og drifte veiledningsgrupper for både ordinære fosterhjem og slektsfosterhjem. Veiledningen har fokus på traumeforståelse og traumebevisst omsorg. Aberia tilbyr også veiledning av biologiske foreldre, i saker der deres barn er plassert utenfor hjemmet

Familiehjemkonsulenten vil veilede ved avtalte hjemmebesøk og vil også være tilgjengelig for familien på telefon når familien har behov for det. Familien kan også kobles på vår akuttvakt telefon for telefonisk bistand 24/7.

TBO og trygghetssirkelen er viktige veiledningsverktøy for oss, og benyttes i vår oppfølging og veiledning.

Vi har dyktige konsulenter i
 • Kirkenes
 • Trondheim
 • Hamar
 • Moss
 • Sandefjord
 • Kristiansand
Kontakt oss

Kontakt oss om familiehjem / barnevern

Ring oss på (+47) 48 22 88 00 eller bruk kontaktskjemaet under.

Lokasjoner og kontaktpersoner

Familiehjem - Ledelse
Hennign Bakken

Henning Bakken

Leder familiehjem og beredskapshjem

Tlf: 926 66 677
Send e-post

Les mer
Caroline Bjanger

Caroline Bjanger

Inntak og kvalitetsansvarlig, Sandefjord

Tlf: 920 54 181
Send e-post

Les mer
Hege Forsberg Ellingsen

Hege Forsberg Ellingsen

Kontoransvarlig

Tlf: 482 28 800
Send e-post

Les mer
Arnt Ove Engelien

Arnt Ove Engelien

Psykologspesialist

Les mer
Familiehjem - Avdeling Hamar
Monika Bjørnstad

Monika Bjørnstad

Familiehjemskonsulent, Hamar

Tlf: 415 29 858
Send e-post

Les mer
Familiehjem - Avdeling Kirkenes
Liv Reidun Halvorsen

Liv Reidun Haldorsen

Familiehjemkonsulent, Kirkenes

Tlf: 995 48 631
Send e-post

Les mer
Familiehjem - Avdeling Kristiansand
Alfred Røyksund

Alfred Røyksund

Familiehjemskonsulent, Kristiansand

Tlf: 950 89 269
Send e-post

Les mer
Familiehjem - Avdeling Moss
Hanne Othilie Morland

Hanne Othilie Morland

Familiehjemskonsulent, Moss

Tlf: 402 02 171

Les mer
Eleonora Ingvaldsen

Eleonora Ingvaldsen

Familiehjemskonsulent, Moss

Tlf: 947 80 890

Les mer

Monica Aunevik Labori

Familiehjemskonsulent, Moss

Tlf: 456 01 246
Send e-post

Les mer

Isabel Borgli

Fagkonsulent, Moss

Tlf: 480 76 364

Les mer
Familiehjem - Avdeling Sandefjord
Caroline Bjanger

Caroline Bjanger

Inntak og kvalitetsansvarlig, Sandefjord

Tlf: 920 54 181
Send e-post

Les mer
Mari Kotte Birkeland

Mari Kotte Birkeland

Familiekonsulent, Sandefjord

Tlf: 401 07 895
Send e-post

Les mer

Maria Rauan

Familiehjemskonsulent, Sandefjord

Tlf: 992 43 413
Send e-post

Les mer
Familiehjem - Avdeling Trondheim
Guri Andresen

Guri Hauge Andresen

Familiehjemkonsulent, Trondheim

Tlf: 913 62 688
Send e-post

Les mer