Kartlegging og utredning

Forutsigbare rammer

Teamet som arbeider med dette er sammensatt av svært ­kompetente og erfarne fagpersoner som også har lang ­erfaring med skriftlig rapportering og muntlig fremstilling i ulike rettsinstanser. ­Arbeidsmetodikken innebærer en faglig solid og ­tidseffektiv kartlegging med forutsigbare økonomiske rammer.

Spørsmål?

Kontakt oss direkte eller snakk med en av våre dyktige medarbeidere i din region.

Hvilke saker

Vi ønsker å bidra i barnevernets prosess knyttet til kartlegging for å vurdere barns omsorgsbehov. Den uttalte målsettingen skal være å legge til rette for at foresatte skal utvikle forståelse og redskap som bidrar til at barn kan fortsette å bo i egen familie.

Dersom dette ikke vurderes som mulig skal teamet gjennom sin arbeidsmetodikk bidra til at foresatte skal være kjent med, og ha forståelse for begrunnelsen for andre tiltak.

Målgruppe / type oppdrag

  • Vurdering av omsorgsfungering ved bekymring §4-12.
  • Tilbakeføringssaker
  • Kompliserte saker hvor det er flere barn
  • Familier med flere baser

Tverrfaglig team

Tiltakets formål er å gi et tilbud til foreldre og barn sammen, hvor foreldrene kan arbeide for å utvikle seg som omsorgspersoner.

Dette gjøres gjennom å samarbeide med barneverntjenesten, ­andre involverte og aktuelle samarbeidsinstanser i tillegg til familiens nettverk, for å skape et helhetlig tilbud.

Det innebærer at foreldrenes omsorgsfungering kartlegges og ­danner grunnlag for vurdering av aktuelle tiltak i familien.

Vi gjennomfører oppdraget systematisk og strukturert ut fra barne­verntjenestens mandat. Teamet har mange års erfaring med denne type oppdrag og har tilgang på en svært erfaren psykolog som bidrar med veiledning når det er behov i kartleggingsarbeidet. Teamet har også tilgang på Aberia sine øvrige ressurser.

Metodikk

For å sikre en helhetlig vurdering av behov, ressurser og funksjon gjøres det en grundig og systematisk kartlegging som innbefatter de 4. kjerneområdene samspill og tilknytning, praktisk fungering, nettverk og selvutvikling. Vi benytter alders- og systemadekvat metodikk for å avklare:

  • Forhold knyttet til barnet
  • Forhold knyttet til foreldrene/omsorgspersonene
  • Forhold knyttet til samspill og tilknytning
  • Rammene rundt familien
  • Samarbeid med hjelpeapparatet, profesjonelt nettverk
  • Samarbeid mellom foreldre/omsorgspersoner og hjelpeapparat

Tidsperiode

Tiltaket innebærer tilbud om kartlegging/utredningsarbeid i en definert periode på tre måneder, ved behov økes dette ved avtaleinngåelse eller i intervaller på en måned. I de tilfeller ­oppdraget gjelder ufødt/nyfødt barn anbefales det fire måneders kartlegningsperiode, for å gi rom for barselperiode med tilpasset intervensjon.

Endrings- og utviklingsarbeid tidsfastsettes på samme måte i perioder på tre måneder med varighet inntil ett år.

Tiltaksteam

Renate L Grindland

Fagkonsulent

Isabel Borgli

Fagkonsulent