Har du spørsmål om våre omsorgs- og avlastningstjenester?

Ved å trykke på Send godtar du du at vi lagrer dine opplysninger. Vi må gjøre dette for å kunne svare på din henvendelse. Dine opplysninger blir benyttet i henhold til vår personvernerklæring.

Avlastning

Aberia leverer bo- og avlastningstjenester på oppdrag fra forskjellige kommuner i Norge. Vi er spesialisert på arbeid med psykisk utviklingshemmede, autisme, atferdsproblematikk og sjeldne diagnoser. Vår kjernekompetanse er drift av døgnbemannede avlastningsboliger. Hoveddriften er på Østlandet, der vi per nå har syv avlastningsavdelinger og flere tiltak i egne leilighet. Vi har også avlastningsboliger i Stavanger og Bergen.

Vi leverer varierende tilbud; noen brukere har fellesavlastninger i helger og ferier, mens andre bor hos oss på deltid eller fulltid – enten i egen leilighet eller felles bolig. Våre brukere har varierende ønsker og behov, og vi tilpasser hvert enkelt avlastningsoppdrag i samarbeid med oppdragsgivere. Brukerne våre har ulike diagnoser, mange har i tillegg somatiske tilleggsutfordringer. De fleste er i tenårene, men aldersgruppen spenner fra 3-52 år. Felles for våre brukere er at de har vedtak om bo- eller avlastningstilbud fra sin kommune.

Spørsmål?

Ikke vent med å ta kontakt.

Faglig tilnærming

Vår faglige tilnærming bygger på grunnleggende verdier som trygghet, respekt og verdighet. I praksis gjenspeiles disse verdiene i ansattes holdninger og atferd.Bruker skal anerkjennes som den personen hen er og skal alltid møtes med forståelse, empati og respekt. Vi vektlegger at brukerstyring, selvbestemmelse og kontroll over egen hverdag er viktige forutsetninger for å oppleve hverdagen som meningsfylt og øke sin livskvalitet.

I vårt arbeid benytter vi hovedsakelig målrettet miljøarbeid, anvendt atferdsanalyse og psykodynamisk tilnærming. Vårt ønske er å gi hver enkelt tjenestemottaker individuelt tilpassede tjenester, selvbestemmelse og muligheter for mestring. Den enkeltes behov, iboende ressurser og interesser, samt retten til medvirkning i eget liv, er noen av våre fokusområder. Derfor står trivsel og positive opplevelser i fokus når vi sammen setter opp ukeplan.

Våre særlige fokusområder

  • Brukers selvbestemmelse, egenverd og livsførsel
  • Brukerorientering og brukermedvirkning
  • Brukers selvstendighet i dagliglivets gjøremål
  • Sosiale ferdigheter

Du finner oss i store deler av landet

  • Oslo/Øst/Akershus
  • Innlandet
  • Vestfold
  • Nord-Norge
  • Vestlandet