fbpx

Rapport: Det er ikke utstrakt superprofitt i velferdstjenestene

I 2018 avslørte VG at flere private bedrifter og stiftelser tjente millioner på barnevernstjenester. Mandag 01.12.2020 ble rapporten om private aktører i velferdsstaten tilgjengelig på regjeringen.no. I rapporten står det hva Velferdstjenesteutvalget har kommet frem til og hvordan de har kartlagt lønnsomhet og pengestrømmer hos private leverandører av velferdstjenester. Utvalget har gått grundig gjennom velferdstjenester som barnevern, barnehager, friskoler, kommunale helse- og omsorgtjenester, spesialisthelsetjenester og arbeidsmarkedstiltak.

Det ble foretatt to delutredninger for å finne ut om det var noen utstrakt superprofitt i velferdstjenestene. I delutredning 1 beskrives det lønns- og arbeidsvilkår, reguleringer av velferdstjenester, pengestrømmer og lønnsomhet hos private aktører (både ideelle og kommersielle) av velferdstjenester. Delutredning 2 starter med en oppsummering av funnene i delutredning 1, og videre fremstilles analysene som utvalget har foretatt seg ut ifra kartleggingen.

Barnevernstjenester

I følge rapporten ser man at utvalget synes det er krevende å fastsette, måle og kontrollere kvalitet i barnevernstjenester. Flertallet i utvalget mener bruk av barnevernstjenester forutsetter en klar begrunnelse og tydelig risikovurdering, men at det ikke bør innføres noen regler som avgrenser barnevernstjenesten til å la seg bistå av private aktører. De begrunner dette med at private aktører sikrer en nødvendig fleksibilitet på et område med uforutsigbar etterspørsel og særskilte behov som må imøtekommes raskt. Mindretallet mener at kommersielle bør avgrenses fra å levere tiltak på hele eller deler av barnevernsområde, særlig der det er stor grad av myndigutøvelse.

Forslag til nye tiltak

Utvalget foreslår ikke endringer i finansieringssystemet for andre velferdstjenester. De foreslår heller ikke begrensninger i uttak av utbytte eller konsernbidrag. Noe de foreslår er flere tiltak for økt gjennomsiktighet om eierskap, organisering og økonomi. Det foreslås å opprette et offentlig tilgjengelig register over private leverandører av velferdstjenester og innføre et krav om regnskapsmessig skille mellom den delen av virksomheten som betales med offentlige midler og en annen virksomhet i selskapet.

Konklusjonen

Nå som Velferdstjenesteutvalget har sett på regnskapet til 1213 kommersielle velferdstjenester, er konklusjonen at fortjenesten på velferdstjenestene ikke er urimelig. Les hele rapporten her.