Omsorg & avlastning

Aberia har drevet omsorgs- og avlastningstjenester siden 1981.

Kontakt oss
Omsorg og avlastning i Aberia

Omsorgstjenester

Aberia er en norskeid, landsdekkende leverandør av heldøgns omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Les mer

Bo- og avlastningstjenester

Aberia leverer landsdekkende bo- og avlastningstjenester. Vi har blant annet rammeavtale med Oslo og Bergen kommune.

Les mer

Omsorg- & avlastning i Aberia

Vi tilbyr omsorgstjenester til brukere i alle aldersgrupper. Våre typiske brukere har ulike diagnoser som autisme, ADHD, ervervet hjerneskade, diverse psykiske lidelser, dobbeltdiagnoser og annet. Mange av dem har i tillegg ulike fysiske funksjonshemninger.

Omsorgstjenester

Vi jobber på oppdrag fra det offentlige og samarbeider tett med kommuner i hele landet. Vi tilbyr tjenester til personer med ulike utfordringer og behov, og har særlig spesialisert oss på tjenester til mennesker med utviklingshemming, psykiske lidelser og rusproblematikk.

Vårt fokus er å utforme et tilpasset tjenestetilbudet til den enkelte, i samråd med oppdragsgiver. Dette innebærer tilrettelagt bolig og faglig tilnærming i tråd med brukers behov.

Våre ansatte har tverrfaglig sammensatt kompetanse, og vi har lang erfaring fra arbeid med våre målgrupper. Vi setter kompetanseutvikling i sentrum, og tilbyr et godt fagmiljø gjennom gode opplæringsarenaer, kurs og veiledning tilpasset behov i tjenesteleveransen.

Faglig tilnærming

Vår faglige tilnærming er målrettet miljøarbeid, der vi arbeider med personens sosiale, kognitive og praktiske ferdigheter, og anvendt atferdsanalyse. Vi ser at atferdsanalyse – med kartlegging av forekomst av atferd og identifisering av forsterkere – gir oss en tilnærming til brukerne hvor vi finner gode løsninger for utfordringer og ivaretar deres behov bedre.

Vår arbeidsmodell er metoderekken slik den ble definert av Løkke og Salthe i 2012, og er en utvidet versjon av vernepleierens arbeidsmodell. I det daglige arbeidet gir dette rammen til systematisk målrettet arbeid, med kartlegging, analyse, målvalg, metodevalg, gjennomføring, registrering og evaluering. Vi bruker arbeidsmodellen for kontinuerlig å videreutvikle det miljøterapeutiske arbeidet rundt tjenestemottaker.

Dette er en systematisk og logisk modell å arbeide etter, og som et resultat av dette kan vi dele arbeidet inn i ulike faser. Kartlegging, analyse, målvalg, metodevalg, gjennomføring og evaluering. Dette er en løpende arbeidsmodell der man hele tiden vil jobbe for å videreutvikle det miljøterapeutiske arbeidet rundt bruker.

Våre særlige fokusområder
 • Brukers selvbestemmelse, egenverd og livsførsel
 • Brukerorientering og brukermedvirkning
 • Brukers selvstendighet i dagliglivets gjøremål
 • Sosiale ferdigheter
Metoder

Tilbudene er basert på miljøterapeutiske metoder knyttet opp mot den enkelte beboers behov innen mestring av dagliglivet i henhold til:

 • Kommunikasjon/språk
 • Atferd/ sosiale ferdigheter
 • Seksualitet
 • ADL primær (personlig hygiene/påkleding)
 • ADL sekundær (romorden/ryddighet)
 • Motorikk (fin/grov)
 • Ernæring/kosthold
 • Medisinske forhold
 • Økonomi
 • Nettverk
 • Fritid
 • Boligforhold
Du finner oss i store deler av landet
 • Oslo/Øst/Akershus
 • Innlandet
 • Vestfold
 • Telemark
 • Agder
 • Nord-Norge
 • Vestlandet
Kontakt oss

Bo- og avlastningstjenester

Avlastningstjenester fungerer som en forlengelse av hjemmet, og er tilpasset den enkeltes individuelle behov og interesser i samarbeid med pårørende. Vi benytter oss av ulike metoder, som alle har en god faglig forankring. Vi tilbyr gruppe-, ferie- og boligavlastning. Ved akuttbehov ta kontakt.

Faglig tilnærming

Vår faglige tilnærming bygger på grunnleggende verdier som trygghet, respekt og verdighet. I praksis gjenspeiles disse verdiene i ansattes holdninger og atferd.Bruker skal anerkjennes som den personen hen er og skal alltid møtes med forståelse, empati og respekt. Vi vektlegger at brukerstyring, selvbestemmelse og kontroll over egen hverdag er viktige forutsetninger for å oppleve hverdagen som meningsfylt og øke sin livskvalitet.

I vårt arbeid benytter vi hovedsakelig målrettet miljøarbeid, anvendt atferdsanalyse og psykodynamisk tilnærming. Vårt ønske er å gi hver enkelt tjenestemottaker individuelt tilpassede tjenester, selvbestemmelse og muligheter for mestring. Den enkeltes behov, iboende ressurser og interesser, samt retten til medvirkning i eget liv, er noen av våre fokusområder. Derfor står trivsel og positive opplevelser i fokus når vi sammen setter opp ukeplan.

Våre særlige fokusområder
 • Brukers selvbestemmelse, egenverd og livsførsel
 • Brukerorientering og brukermedvirkning
 • Brukers selvstendighet i dagliglivets gjøremål
 • Sosiale ferdigheter
Du finner oss i store deler av landet
 • Oslo/Øst/Akershus
 • Innlandet
 • Vestfold
 • Nord-Norge
 • Vestlandet
Kontakt oss

Kontakt oss om Omsorg og avlastning

Send e-post til post@aberia.no eller ring oss på (+47) 48 22 88 00.

Du kan også bruke kontaktskjemaet under.

Ønsker du nyhetsbrev?
Hold deg oppdatert på nyheter og saker fra Aberia.
Ved å trykke på Send godtar du du at vi lagrer dine opplysninger. Vi må gjøre dette for å kunne svare på din henvendelse. Dine opplysninger blir benyttet i henhold til vår personvernerklæring.