fbpx
ASK kommunikasjonsplakat

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i Aberia

Forestill deg at du kjører bil på en stor motorvei for første gang. Du vet ikke helt hvor du skal eller hvor fort du har lov til å kjøre. Du ser ikke hvor veien ender. Kan det plutselig komme en brå sving eller en utforkjøring? Du aner heller ikke hvordan du skal forholde deg til alle de bilene som suser forbi. Det kan føles litt utrygt, eller? Det er jo egentlig ikke noe stort problem. For du har jo GPS og veiene er godt skiltet, dessuten sitter kjæresten din i førersiden og sier at dette fikser du.

Tenk så på hvordan det er å være 13 år og komme på en institusjon for første gang. Du vet ikke helt hvorfor du er der eller hvor lenge du skal bli. Du aner heller ikke hvordan du skal forholde deg til de andre ungdommene som er der. Er det noe problem da, er vel bare å spørre? Nope – for du har ikke lært deg norsk, og ikke kan du engelsk heller. Du skjønner ikke hva de voksne sier, og de forstår heller ikke deg når du sier du er sliten og vil sove, dessuten vet du ikke hvor mammaen di er. Du kjenner ingen.

Hva har dette med ASK å gjøre? ASK er bilskiltene og GPS en vi kan bruke når vi ikke forstår ordene og kommunikasjonen som fins rundt oss.

Hva er ASK?

Kommunikasjon er grunnleggende for oss alle. Vi kommuniserer hele tiden, men noen av oss får aldri uttrykt egne meninger og tanker. Dette kan være grunnet psykisk eller fysisk funksjonshemming, eller det kan være at vi i møte med andre opplever å ikke forstå eller bli forstått grunnet språkbarrierer.  Når denne muligheten er borte, vil også mulighetene til å lære og være i samhandling med andre bli betydelig redusert.

Alle mennesker har rett til å bli hørt, forstått og ha mulighet til å påvirke sine omgivelser. Dersom et barn eller en voksen har problemer med å kommunisere effektivt på egen hånd, trenger denne personen hjelp. Denne hjelpen kan personen få ved at vi bruker alternativ og supplerende kommunikasjon. Personer som helt eller delvis mangler tale vil ha behov for en alternativ kommunikasjonsform som erstatter talen, alternativ kommunikasjon, mens andre som har en forsinket eller utydelig tale vil trenge noe som støtter talen, supplerende kommunikasjon.

I kommunikasjon med personer som snakker et annet språk enn oss, vil det også være nyttig å bruke ASK. Ved hjelp av bilder eller håndtegn kan kommunikasjonen bli tydeligere og lettere for begge parter. Mange konflikter, sinneutbrudd og frustrasjoner skyldes misforståelser grunnet kommunikasjonsproblemer. ASK er avgjørende for at alle sin stemme skal bli hørt.

ASK er også viktig for personens kognitive utvikling. Språket er tankens redskap og når man ikke kan benytte verbal tale, vil ASK være viktig for å støtte den kognitive utvikling.

Kort oppsummert er ASK universell utforming for språk og tanker, på samme måte som universell utforming skal også ASK utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Hjelpemidlene som brukes er alt fra kroppsspråk og gester som vi har med oss hele tiden, til avanserte digitale talehjelpemidler. Alle barn og voksne med behov for ASK skal ha sitt eget tilpassede utstyr, dette er nedfelt både i barnehageloven og opplæringsloven. Allikevel ser vi ofte at dette ikke brukes riktig, at pedagoger og foreldre ikke kjenner godt nok til disse rettighetene og at mange ikke får opplæring i bruken av dem.  

Gjennom bruk av symboler er det lettere å få satt ord på hvilke aktiviteter og gjøremål du liker, og hva du absolutt ikke liker!

De mest vanlige ASK hjelpemidlene:                       

  • Tegn til tale
  • Fotografi
  • Symboler
  • Tematavler/bøker
  • Digitale talemaskiner

Hvem trenger ASK i Aberia?

Aberia har mange brukere i sine ulike avdelinger. Noen har psykiske eller fysiske funksjonshemminger som gjør at de mangler tale eller snakker utydelig, andre er mennesker innenfor autismespekteret som ofte har et godt ordforråd, men som gjerne ikke forstår alt som blir formidlet. Mange av våre brukere og pårørende er flerspråklige og vil streve både med å forstå og uttrykke seg på norsk. Alle har de behov for å ta egne valg, påvirke, delta og forstå hva de selv deltar i.

Tenk hvor frustrerende det er når andre bestemmer hva du skal ha på matpakken din, eller du ikke kan få formidlet følelsene dine.

Gjennom bruk av symboler er det lettere å få satt ord på hvilke aktiviteter og gjøremål du liker, og hva du absolutt ikke liker!  

 Hva skal vi gjøre i dag? Heng opp dagens aktiviteter på veggen

Hvordan komme i gang med ASK i Aberia?

Å lære noe nytt kan være både krevende og spennende. Det fine med å bruke ASK er at det på sikt vil gjøre hverdagen både til brukere og ansatte lettere. Når mennesker med kommunikasjonsvansker føler at de får reelle valg, når de forstår hva som skal skje og de skjønner at de ansatte anstrenger seg for å forstå, gjør det noe med dem. Dette påvirker selvsagt også oss som jobber med disse menneskene, erfaringsvis forteller mange som jobber med ASK at det ble mindre frustrasjoner og utageringer etter at dette ble jobbet med. Ved hjelp av økt innsikt i brukernes kommunikasjonsmetoder og opplæring i å bruke kommunikasjonshjelpemidler blir hverdagen bedre for alle.

Aberia ønsker nå i samarbeid med ansatte som innehar denne kompetansen å utvikle kommunikasjonsløsninger som vil være tilgjengelig på de ulike institusjonene og i familiehjemmene. Disse kommunikasjonsløsningene vil først og fremst bestå av symboler og tematavler som kan brukes av alle. Eksempler på tematavler kan være: Valg av aktiviteter, tematavler med følelser, spisebrikker hvor brukerne kan velge pålegg eller fortelle at de er mette, dags og ukeplaner, tematavler for bursdager og høytider. Eller handlingsrekker for påkledning, stellerutiner, lekse/jobbsituasjon. Målet er mer selvhjulpenhet, selvstendighet og mestring for Aberias brukere.

Flere av kommunikasjonsløsningene også brukes på flere språk.

Her er en tavle som kan brukes til de som skal bli kjent med norske tradisjoner og vaner. Teksten er på norsk og arabisk.